BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ " 6. MART " HADŽIĆI

"Znanje je vrlina koja ujedinjuje dvije najljepše ljudske osobine: pravednost i moć"


NOVI ALTERNATIVNI NASTAVNI PREDMET "ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI"

Nastavni predmet Zdravi životni stilovi sastoji se od određenog broja srodnih tema koje predstavljaju cjelinu, uključujući odgoj za mir, odgoj za zdravlje, odgoj za toleranciju i prihvatanje drugog i drugačijeg i druge savremene aspekte odgoja koji će poslužiti usvajanju novih korisnih životnih vještina i navika. Životne vještine su sposobnosti za prilagodljivo i pozitivno ponašanje koje omogućava pojedincima da se efikasno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života.

...vidi više